GARY LANE AT KUALA LUMPUR

12/03/2008

 

(1) Lane,G - Chandler,M [B42]
Kuala Lumpur London ENG, 08.2007
[Fritz 10 (20s)]

B42: Sicilian: Kan Variation: 5 Bd3

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Bd3 Bc5 6.Nb3 Be7 7.0-0 Nc6 8.Qg4
[ 8.c4 Nf6 9.Nc3 d6 10.f4 b6 11.Qe2 Bb7 12.Be3 Nb4 13.Bb1 Nd7 14.Rd1 Qc7 15.a3 Nc6 16.Ba2 Rc8 17.Rac1 Qb8 18.Nd2 0-0 19.Nf3 Rfd8 20.Bf2 Ba8 21.b4 Re8 22.e5 Rcd8 Campora,D (2550)-Milov,V (2570)/Biel 1995/CBM 49/1/2-1/2 (58)]

8...Nf6
[ 8...Bf6 9.Qg3 d6 10.Rd1 h5 11.Be2 e5 12.Na3 Be6 13.Nc4 Bxc4 14.Bxc4 Qc7 15.c3 Nge7 16.Nd2 Rd8 17.Nf1 Na5 18.Bd5 Nxd5 19.Rxd5 Nc4 20.Ne3 h4 21.Qg4 h3 22.g3 Nxe3 23.Bxe3 Herbrechtsmeier,C (2286)-Lohou,S (2163)/France 2003/EXT 2004/1-0 (38)]

9.Qxg7 Rg8 10.Qh6 Ne5N
[ 10...b5 11.a4 b4 12.N1d2 Ne5 13.h3 d5 14.Qe3 Bb7 15.f4 Nc4 16.Bxc4 dxc4 17.Nd4 c3 18.bxc3 bxc3 19.N2f3 Nxe4 20.f5 e5 21.Nb3 Ng3 22.Re1 Nxf5 23.Qxe5 Qb6+ 24.Be3 Qg6 25.g4 Ulibin,M (2540)-Gofshtein,L (2465)/Cappelle la Grande 1995/EXT 97/0-1 (35)]

11.f3
[ 11.Nc3 d5+/- ]

11...b5 12.Nc3 Bb7
[ 12...Qc7 13.Bf4+/= ]

13.Qe3
[ 13.Be3 Qc7+/- ]

13...Qc7+/= 14.a3
Covers b4 [ 14.Qd4 d6+/= ]

14...Rg6
[ 14...d5 15.Kh1= ]

15.Ne2 Bd6 16.Nf4
[ 16.h3 Nc4 17.Qf2 Be5+/- ]

16...Nxd3
[ >=16...Rg8!? looks like a viable alternative 17.Qd2 Ng6= ]

17.cxd3+/= Bxf4 18.Qxf4 Qc2
Black has a mate threat

19.Nd2
White king safety improved

19...Qxd3 20.Rf2 d6 21.Nf1 e5
Black threatens to win material: e5xf4

22.Qh4 Qb3
[ 22...d5 23.Bg5 Ng8+/- ]

23.Bg5+/- Qe6 24.Rc1 Kd7?
[ >=24...h6!? 25.Be3 d5+/- ]

25.Rfc2+- Ne8
[ 25...Rc8 26.Rxc8 Bxc8 27.Bxf6 Qxf6 28.Qh3+ Qe6 29.Qxh7+- ]

26.Ng3 Rc8 27.Rxc8 Bxc8 28.Bd2 Bb7 29.Ba5
[ 29.Nf5 might be the shorter path 29...d5 30.Ba5 Qf6+- ]

29...Qf6 30.Qxh7
[ 30.Qh3+ and White can already relax 30...Qe6 31.Nf5 d5 32.Qxh7 Qf6+- ]

30...d5?
[ >=30...Rh6 31.Qf5+ Qxf5 32.Nxf5 Rh8+- ]

31.Qh3++- Qe6 32.Qh4
[ >=32.Qh5!? keeps an even firmer grip 32...Bc6+- ]

32...Qf6 33.Qxf6 Rxf6 34.exd5 Bxd5 35.Re1 Re6 36.Bc3 f6 37.Nf5
[ 37.Rd1!? Kc6 38.Bb4+- ]

37...Nd6+/- 38.Nxd6 Rxd6 39.h4 Ke6
[ 39...Bb3 40.Re3 Rd1+ 41.Kh2+/- ]

40.Kf2 Rd7 41.g4 Bb7 42.Re3
[ 42.f4 Rd3 43.fxe5 Rf3+ 44.Kg1 Rg3+ 45.Kh2 Rxg4 46.exf6+ Re4 47.Rxe4+ Bxe4+- ]

42...Kf7 43.Kg3 Rd1 44.h5 Rg1+ 45.Kf2 Rd1 46.Kg2 Bc6 47.Kg3 Bb7
[ 47...Bd7 48.Kf2+/- ]

48.Kf2
[ 48.Bxe5 fxe5 49.Rxe5 Rd5+/- ]

48...Bc6 49.Ke2
White threatens to win material: Ke2xd1 [ 49.g5 fxg5 50.Rxe5 Rd5+/- ]

49...Rh1+/= 50.Kf2 Ra1
[ >=50...Rd1= and Black can hope to live]

51.g5!
Deflection: g5

51...Rh1
[ 51...fxg5 52.Bxe5 Deflection]

52.gxf6 Rxh5 53.Bxe5 Kg6 54.f4 Bd5
[ >=54...Rh2+ 55.Kg3 Rh7+- ]

55.Rg3+ Kf5 56.Ke3 a5
[ 56...Rh7 57.Kd4 Bc4 58.Kc5+- ]

57.Kd4 Bc4
[ 57...Bf7 58.Kc5 Rh8 59.Kxb5+- ]

58.Rg7
[ >=58.a4 nails it down 58...Rh8 59.axb5 Bxb5 60.f7+- ]

58...Rh8 59.Rg5+ Ke6 60.f5+ Kf7
[ 60...Kd7 61.Rg7+ Kc6 62.Rc7+ Kb6 63.Rxc4 bxc4+- ]

61.Rg7+ Kf8 62.Bd6+ Ke8 63.Re7+ Kd8 64.Bc7+ Kc8 65.f7
[ 65.f7 Bxf7 66.Rxf7+- ] 1-0